Hastane English Yeni Site Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Yönetimin Mesajı

Üniversal değerinden hiçbir şey kaybetmeden bugüne kadar gelen ve bugünde devam eden yüksek öğretim düşünce tarzının toplumun her kesiminde yerleşmesi ve sürdürülebilir olmasında bilim insanları ve üniversite önemli rol üstlenmiştir. Üniversitelerde lisansüstü eğitimi (yüksek lisans ve doktora) esastır ve gereklidir. Bunun yerini başka bir şey tutamaz. Çünkü doktora eğitimi, gelecek kuşak bilim insanlarını yetiştirerek üniversitenin yaşamasını sağlayan bir etkinliktir. Bilim tarihi süreç içinde; fen bilimleri, sosyal bilimler, sağlık bilimleri olarak sınıflandırılmış, son yıllarda bu gruplandırmaya eğitim bilimleri eklenmiştir. Fen bilimleri; temel olarak evreni anlamayı ve toplumların yaşamsal faaliyetlerini kolaylaştırmayı amaçlar. Bu amaç doğrultusunda fen bilimleri bilgi üretir, bilgiyi teknolojiye dönüştürür, üretime ve özelliklede teknolojik ürün olarak endüstriye aktarır. Bu süreçte Fen Bilimleri Enstitüleri iki önemli görev üstlenmiştir. Bunlardan birincisi; matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi temel fen bilimleri ile mühendislik, mimarlık, tasarım gibi fen alanlarda, lisans eğitimini tamamlamış başarılı gençleri yüksek lisans ve doktora programları ile geleceğin araştırmacıları ve bilim insanları olarak yetiştirmektir. Enstitünün diğer temel görevi ise; bu eğitim sürecinde öğretim üyelerinin bilgi ve birikimlerini, öğrencilerin heyecan ve enerjilerini bir potada sinerji oluşturacak şekilde, lisansüstü çalışmaları ile bilim ve teknolojiye katkıda bulunmaktır. Lisansüstü eğitim veren Fen Bilimleri Enstitüsü öğretim üyeliği için gerekli enüst akademik kurumdur. Eğer lisansüstü öğrenciler yoksa, üniversite yok demektir. Bilimsel araştırmalar, özelliklede laboratuvar çalışması yoksa ortadan kalkmaya başlar. 2012 yılı itibariyle 25 Anabilim dalı ve 60’ı aşkın bilim dalında yüksek lisans ve/veya doktora eğitimi gerçekleştiren Enstitümüz, 1982 yılından beri yüklendiği misyon gereği mezunları; üniversitelerimiz, kamu kurumları ve özel sektörde katma değer üreten bilim insanı veya araştırmacı olarak çalışmaktadır. 2011-2012 Eğitim Öğretim Bahar dönemi itibarı ile Enstitümüzde 1276 yüksek lisans öğrencisi, 572 doktora öğrencisi lisansüstü programlara devam ederken, yabancı uyruklu 81 yüksek lisans ve 113 doktora öğrencisi ile uluslararası açılım yönünde önemli adımlar atmaktadır. Ülkemizin birçok Üniversitesinde Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü mezunu bilim insanlarımızın başarısı her zaman gurur kaynağımız olmuştur. Enstitümüz yaklaşık 30 yıldır eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini her gün daha iyiye taşıyarak sürdürmektedir. Enstitümüz; öğretim üyesi potansiyelini en üst düzeyde bilimin hizmetine sunmayı ve öğretim üyelerimizin bilgi ve birikimlerini genç bilim insanlarına ve topluma aktarmalarını ilke edinmiştir. Bu ilke doğrultusunda Fen Bilimleri Enstitüsünde öğretim üyelerinin ve genç bilim insanı adaylarının düşünce ve görüşleri bizim için çok değerlidir. Kimileri ne olursa olsun akademik hayatı severler. Bu hayat tarzının iyi tarafları onları öylesine çeker ki kötü taraflarına aldırmazlar. Geleceğin bilim insanı ve araştırmacıları olacak siz öğrencilerimiz; akademik yaşamın özü, bir insanın kendini yetiştirmesi için fırsat vermesi, hatta istekte bulunmasıdır. Bu entelektüel sermayeyi yaşam boyu arttırmak, hayatınızın bir parçası yapmak ve yenilemek için bulunmaz fırsattır. Birçok insan için en büyük doyumu, bilim insanı olmak sağlar. Enstitümüz, siz öğrencilerimizin özgür düşünceye, çağın gerektirdiği bilgi ve beceri donanımına, bilim insanı olarak etik değerlere bağlı olarak yetişmenizi ilke edinirken, bilim insanı ve araştırmacı olma yolunda yeni adım atan öğrencilerimiz ile lisansüstü tez savunması heyecanı yaşayan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Son söz olarak; Üniversitemizin ulusal ve uluslararası düzeyde bilim ve teknolojideki başarısına katkıda bulunan Enstitümüz öğretim üyelerine şükranlarımı sunuyor, başarılarının devamını diliyorum.   Prof. Dr. Mehmet KARAKAN Enstitü Müdürü  

Tarihçe

Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 17760 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak, 20 Temmuz 1982 tarihinde yürürlüğe giren Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Fen Bilimleri Enstitüsünde, Atatürk Üniversitesi Fen, Mühendislik, Ziraat Fakülteleri ile Fen Bilimlerine dayalı açılacak fakültelerin bilimlerine dayalı yüksek lisans ve doktora programları yürütülmektedir. Ayrıca birden fazla anabilim dalı ile interdisipliner nitelikte, lisansüstü programlarda mevcuttur. Enstitümüz bünyesinde lisansa dayalı 22 anabilim dalında yüksek lisans, 20 Anabilim dalında doktora ve bir interdisipliner anabilim dalında yüksek lisans programı yürütülmektedir. Enstitümüz bünyesinde yer alan ve Fen Eğitimine dayalı lisansüstü program yürüten anabilim dalları YÖK’ün 13.7.2010 tarihli kararıyla Eğitim Bilimleri Enstitüsüne aktarılmıştır.   Enstitümüzde, başvurduğu anabilim dalından farklı programlardan gelen öğrencilere bir yıl süreli “Bilimsel Hazırlık” eğitimi verilmektedir. Ayrıca isteğe bağlı “Yabancı Dil Hazırlık” eğitimde mevcuttur. Enstitümüzdeki tüm eğitimler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkeleri doğrultusunda ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği ile Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütmektir.

Misyon ve Vizyon

Türkiye Cumhuriyeti’nin temel hedefi, Büyük Önder Atatürk’ün ifadesiyle; “Çağdaş Uygarlık Düzeyine Yükselmek” ve onu aşmaktır. Bu hedefi gerçekleştirmenin en önemli unsurlarından biri ise; nitelikli insan yetiştirmek, insan gücünü ve kaynaklarını etkili ve verimli bir biçimde kullanmaktır. Günümüzde üniversiteler, temel ve orta eğitimini tamamlamış gençleri, geleceğe hazırlamak, onlara çağın gerektirdiği bilgi ve beceriler ile donatmak, böylece onları üretici bir konuma getirmek ve toplumsal gelişmeye yüksek düzeyde katkı sağlamak görevini üstlenmişlerdir. Bütün bu hedef ve amaçların gereği olarak, son 50 yılda lisans eğitiminden sonra daha üst düzeyde uzmanlık eğitimine ihtiyaç duyulmuş ve lisansüstü eğitim çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük üniversitelerinden birisi olan Atatürk Üniversitesi bünyesindeki Fen Bilimleri Enstitüsü’nün bilime olan katkısı; deneyimli, dinamik, aydın ve özverili kadrosuyla her geçen yıl daha da artarak devam etmektedir. Misyonumuz; bilimsel düşünceyi bir dünya görüşü olarak benimseyerek bilgi üreten, birikimini topluma aktarmaya öncelik veren, özgür düşünmeyi, ortak çalışmayı ve dayanışmayı ilke edinen, Bölgemizin ve Ülkemizin en güçlü Üniversitelerinden biri olma ülküsüne sahip Atatürk Üniversitesine Fen Bilimleri alanıyla katkıda bulunmaktır. Vizyonumuz; Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü; eğitim kalitesi, bilimsel projeleri ve lisansüstü tezleri ve ilkeleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde örnek gösterilen bir Enstitü olma öz ülküsüne sahiptir.