Hastane English Yeni Site Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Devamı

30 YIL SONRA MEZUNİYET COŞKUSU

88 Mezunlarımız Fakültemizde yeniden bir araya gelerek kep attılar

ZİRAAT KATILIM FAKÜLTEMİZDE

Ziraat Katılım fakültemizde katılım bankacılığı ve kariyer konulu bir konferans

ABD HEYETİ ZİYARET PROGRAMI

ABD HEYETİ İLE İŞBİRLİĞİNE YÖNELİK VERİMLİ BİR TOPLANTI YAPILMIŞTIR..

TÜBİTAK'A ÜÇ PROJE

TÜBİTAK Üniversite Yarışmaları Sergisinde Fakültemizden üç Proje

Tarihçe

1963-1964 eğitim-öğretim yılında “İktisat ve İşletme Bölümü” adı altında Fen-Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olarak öğretime başlayan ve 10 Ocak 1969 tarihinde “İşletme Fakültesi” adını alan fakültemiz, 20 Temmuz 1982 tarih ve 17760 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe giren "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı" hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname ile “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi” adını almıştır. Fakültemiz bünyesinde eşit ağırlık (EA) puan türüne göre öğrenci alan İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Sosyal Hizmet bölümleri bulunmaktadır. Eğitim dili Türkçe olup, eğitim süresi 4 yıldır. Ağustos 2010 itibariyle fakültede 18 profesör, 16 doçent, 18 yardımcı doçent, 9 fakülte ve 14 enstitü araştırma görevlisi ve 30 idari personel görev yapmaktadır. Örgün ve ikinci öğretim programlarına kayıtlı toplam 2306 öğrenci, yüksek lisans ve doktora programlarına devam eden 300’ü aşkın lisansüstü eğitim öğrencisi ile eğitime devam edilmektedir. Öğrenciler fakültedeki eğitim ve öğretimlerinin yanı sıra isteğe bağlı olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde staj yapabilmektedirler. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve bankalar, öğrencilerin yaygın olarak staj yaptıkları yerlerden sadece birkaçıdır. Fakültede öğrencileri sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklere yönlendiren Ekonomi, Yönetim, Ekovizyon, Ekoloji, Girişimcilik ve İnovasyon, Çalışma Ekonomisi, AtaKamu ve Mavi Noktalar İİBF öğrenci kulüpleri bulunmaktadır. Söz konusu kulüpler fakülte yönetimi tarafından sürekli olarak denetlenmekte ve desteklenmektedir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1973 yılından beri “İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi” adı altında yılda 4 kez yayımlanan bir dergiye sahiptir. TÜBİTAK/ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanına (SBVT) dahil olan ve EBSCOhost tarafından taranan dergide, Türkçe ve İngilizce olarak iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, siyaset bilimi vb. konularda makaleler yayımlanmaktadır. Eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmaların yanı sıra sivil toplum örgütleri ile işbirliği halinde olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde her yıl çeşitli alanlarda sempozyum, konferans, kurs ve sertifika programları düzenlenmektedir. Gerek kamu ve gerekse özel sektörde üst düzeyde görev yapabilecek nitelikte elamanlar yetiştirmeyi amaç edinen fakülteden mezun olan öğrenciler; finans, satış-pazarlama, ulaşım, hizmet, dış ticaret, imalat, enerji ve serbest meslek gibi iş kollarında yönetici, uzman, müfettiş ve koordinatör olarak görev almaktadırlar. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları için iş olanakları diğer fakülte mezunlarına göre çok daha geniştir. Kaymakamlık, idari yargı hakimliği, yeminli mali müşavirlik, müfettişlik, vergi denetmenliği, hesap uzmanlığı, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve borsa brokerlığı özellikle fakültedeki öğrenimlerini bilgisayar ve yabancı dille destekleyen mezunların tercih edebilecekleri mesleklerden sadece bir kaçıdır.

Misyon ve Vizyon

Vizyonumuz;      Atatürk üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, yetkinlik düzeyi yüksek öğretim elemanları ile ulusal ve evrensel değerleri kucaklayan, öğrenmeyi öğrenmiş, bilgiden bilgi üretebilen, çözümlenmemiş problemleri bilime dayalı olarak yenilikçi bir şekilde çözebilen, teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, insanlığın refahı ve mutluluğu  için katkıda bulunabilen, sosyal gelişmelere açık, özgür fikirli, insan hayatını ve çevreyi koruyan, iyileştiren, idealist ve Atatürkçü gençler yetiştirmeyi hedefliyor. Misyonumuz; İktisadi ve idari bilim dallarında evrensel ölçütlere uygun, dinamik, yenilikçi, yaratıcı ve sürekli mükemmeli arayan eğitim ve öğretim programları düzenlemek ve yürütmek; finansal, entelektüel, sosyal ve çevresel sermaye yaratabilecek ölçüde girişimci, söz konusu bilim dallarında çağdaş bilgilerle donatılmış, bilgilerini yaratıcı ve yenilikçi bir şekilde kullanabilen, bilgi teknolojisini pratiğe dönüştürebilen, geleceğin dünyasının başarı koşullarını kavramış olan ve ulusal kimliğini küresel değerlerle bağdaştırabilen bireyler yetiştirmek; iktisadi ve idari bilim dalları ile ilgili yöntem ve teknikleri kullanarak akademik araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları literatüre kazandırmak; bölge üniversitesi fonksiyonunu yerine getirebilmek için üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde kamu ve özel sektörün ihtiyacı olan hizmetleri, üretim ve hizmet sektörü arasındaki işbirliğini, bilime dayalı araştırma ve çabalarla sağlanan potansiyel doğrultusunda yürütmektir. İşletme Bölümünün Amacı Bölümümüzün amacı yurtiçi ve yurt dışında ki kuruluşları geleceğe taşıyabilecek profesyonel işletmecileri yetiştirmek ve öğrencilerimize dinamik ve değişken dünyanın fırsatları karşısında yeterli olabilecek yetenek ve becerileri verebilmektir. Bu amaca ulaşmak için eğitim ve öğretim programların uygulanmasında üniversite-sanayi işbirliğinden geniş ölçüde yararlanılmaktadır. İktisat Bölümünün Amacı Öğrencilerimizi ulusal ve uluslar arası alanlarda karşılaşılan ekonomik problemleri çözebilecek teori ve bilgi ile donatmak, onların insan yaşamının maddesel yönlerini anlamalarını sağlamak, onlara sonuçlar çıkarma ve politika geliştirme hususunda yetenekler kazandırmaktır. Bu amaca ulaşmak için eğitim programlarının uygulanmasında bölgedeki sektörlerden  geniş ölçüde yararlanılmaktadır. Ekonometri Bölümünün Amacı Ekonometri Bölümü, analiz ve sentez yeteneğine sahip, bilimsel araştırma yapabilecek nitelikli iktisatçı, işletmeci, ekonometrici, istatistikçi ve yöneylem araştırmacısı yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Kamu Yönetimi Bölümünün Amacı Kamu Yönetimi Bölümü, günümüzün çağdaş bilgi ve becerileriyle donatılmış, ülkesinin ve dünyanın içinde bulunduğu koşulları ve gelişmeleri yakından izleyebilen kamu ve özel kesim yönetici elemanlarının yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Dünyadaki, Türkiye’deki ve Türkiye’nin yer aldığı bölgelerdeki siyasal ve sosyal değişimler, geleceğin yöneticilerinin geçmişten daha çok bilgi donanımlarına sahip olmalarını gerekli kılmaktadır. Diğer yandan gerek yerel gerekse bölgesel olarak faaliyet gösteren işletmelere yön verebilecek, yeni pazarlara açabilecek, modern yönetim tekniklerini klasik örgüt yapılarına başarıyla uyarlayabilecek, kurumsallaşmalarına katkıda bulunabilecek nitelikte yönetici adaylarını onların hizmetlerine sunarak; ilin, bölgenin ve ülkenin gelişmesine katkı sağlayabilmek, bölümün temel amaçları arasında yer almaktadır. Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünün Amacı Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünün amacı; bilgiyi, teknolojiyi ve insanları birlikte yönetebilecek elamanlar yetiştirmektir. Uluslararası İlişkiler Bölümünün Amacı Uluslararası İlişkiler Bölümü,  ülkemizde ve dünyada meydana gelen siyasal, sosyal değişim ve gelişmeleri yakından izleyebilen, uluslararası siyasi, sosyal ve ticari sorunlara çözümler üretebilen elamanların yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünün Amacı Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünün amacı; öğrencilere iktisat, işletme, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri eğitimi vermenin yanı sıra, genel düzeyde sosyal sorunlar ve sosyal hizmetler, spesifik olarak ta çalışma yaşamına ilişkin konularda araştırma faaliyetleri yürütmektir. Hedeflerimiz; 1- Bağlı bulunduğumuz üst birimin amaçlarına ulaşmasında en kısa zamanda en fazla katkıyı sağlamak. 2- Ulusal ve uluslar arası  yayın sayısını yıllık ortalama % 50 oranında artırmak. 3- Uluslararası nitelikte kongre, sempozyum, seminer, panel ve konferanslar düzenlemek. 4- Çağdaş eğitim için gerekli olan teknik ve araçların kullanımını niteliksel ve niceliksel olarak artırmak. 5- Öğrencilerimizi, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmaları için teşvik etmek ve onlara ihtiyaç duydukları her türlü desteği sağlamak. 6- Öğrencilerimizin sosyal ve kültürel alanlarda daha fazla etkinlik yapmalarına yardımcı olmak. 7- Öğretim üyelerinin bilgilerinin üniversite dışındaki ilgililere ulaşmasını sağlamak. 8- İktisadi ve idari bilimler konularında uzman olan işadamı ve sanayicilerin bilgi ve tecrübe birikiminden daha fazla yararlanmak için gerekli olan alt yapıyı oluşturmak. 9- Bilimsel çalışmaların bir bütün olarak toplumsal kalkınmaya katkıda bulunacak şekilde güncel sorunlar üzerinde yoğunlaşmasını teşvik etmek. 10- Fakültemizi sektöründe örnek alınan bir kurum yapmak. 11- Yetki ve sorumlulukların paylaşıldığı, birlikte yaşam kültürünün özümsendiği, ekip çalışmasının benimsendiği, sürekli öğrenen bir kurum kimliğine sahip olmak. 12- Kurumumuzun kültürüne sıfır hata anlayışını yerleştirmek. 13- Sürekli iyileşmeye ve mükemmellik anlayışına önem vererek iç ve dış müşterilerimiz için artık değer yaratmada lider fakülte olmak. 14- Fakültemizde TSE ISO-9000:2000 Kalite Yönetim sistemlerinde öngörülen koşullara uygun bir yönetim sistemi oluşturmak.