Hastane English Yeni Site Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Atatürk Üniversitesi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Atatürk Üniversitesi Rektörlük Binası 25100 / Erzurum

EĞİTİM VE TANITIM

Yeni harcama yönetimi sistemi tanıtımı yapıldı.

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BŞK.

Birimimizin vizyonunu ve misyonunu okuyabilirsiniz.

2018 Yılı Mali Tabloları
2019-05-02
2017 Yılı Yayınlanması Zorunlu Mali Tablolar
2018-07-06
Tüm Duyurular

Tarihçe

Üniversitemizin bütçe ve mali işlemleri 1984 yılına kadar Erzurum Defterdarlığı tarafından yürütülmüştür.14 Aralık 1983 gün ve mükerrer 18251 sayılı resmi Gazetede yayınlanan 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Maliye Bakanlığına bağlı Atatürk Üniversitesi Bütçe Dairesi Başkanlığı adıyla yeniden yapılanmıştır.Bütçe Dairesi Başkanı olarak sırasıyla; Ahmet KÜRÇER, Nebi AKTAŞ, Lütfü TAYLANCI, Metin ERDOĞAN ve Erol AYSİN görev yapmışlardır. Türk Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol sisteminin Avrupa Birliği uygulamaları ve uluslar arası standartlarla uyumlaştırılması çalışmaları kapsamında Avrupa Birliği Müktesebatına uyum sağlamak amacıyla 5018 sayılı Kamu mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24/12/2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak kısmen yürürlüğe girmiş ve bu kanuna bağlı olarak 24/12/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5436 sayılı kanunla Strateji Geliştirme Başkanlıkları kurulmuştur. 22.12.2005 Tarih 5436 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(24 Aralık 2005 Tarih ve 26033 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.) 15. maddesine göre “Teşkilât kanunlarında, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve strateji geliştirme ve mali hizmetlere ilişkin hizmetlerin yerine getirildiği Müdürlük birimlerine ilişkin düzenleme yapılıncaya kadar ikinci fıkrada belirtilen görevler ile kanunlarla verilen diğer görevleri de yürütmek üzere; a) Başbakanlık ve bakanlıklarda (Milli Savunma Bakanlığı hariç) Strateji Geliştirme Başkanlığı kurulmuştur. b) Ekli (1) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin merkez teşkilâtlarında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, ekli (2) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin merkez teşkilâtlarında ise Müdürlük kurulmuştur. c) Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur. Aşağıda sayılan görevler ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen görevler kamu idarelerinde Strateji Geliştirme Başkanlıkları, Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları ve strateji geliştirme ve mali hizmetlere ilişkin hizmetlerin yerine getirildiği müdürlükler tarafından yürütülür:   a)        Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak. b)       İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. c)        İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak. d)       İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak. e)        Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek. f)         İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek. g)        Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.     5018 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasında mali hizmetler birimine verilen görevler, mahalli idarelerde ilgili mevzuatında yer alan hükümler çerçevesinde kurulacak birimler tarafından yerine getirilir. Bu maddede belirtilmeyen idarelerde söz konusu hizmetler, bu idarelerin mevcut yapılarında mali hizmetlerini yürüten birimler tarafından yerine getirilir. “ hükmü gereği Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur.   5018 Sayılı Kanunun 60. maddesinde ise Strateji Geliştirme Daire Başkalıklarının görevleri sayılmaktadır: “Kamu idarelerinde aşağıda sayılan görevler, malî hizmetler birimi tarafından yürütülür:     a)      İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. b)      İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. c)      Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. d)      Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. e)      İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. f)        Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek. g)      Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. h)      İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek. i)        İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. j)        İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. k)      Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. l)        Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. m)    İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. n)      Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.     Alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri malî işlemlerden; idarenin tamamını ilgilendirenler destek hizmetlerini yürüten birim, sadece harcama birimlerini ilgilendirenler ise harcama birimleri tarafından gerçekleştirilir. Ancak, harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla bu işlemler destek hizmetlerini yürüten birim tarafından yapılabilir. Malî hizmetler biriminin yapısı teşkilât kanunlarında gösterilir. Malî hizmetler birimlerinin çalışma usûl ve esasları; idarelerin teşkilat yapısı dikkate alınmak ve stratejik planlama, bütçe ve performans programı, muhasebe-kesin hesap ve raporlama ile iç kontrol fonksiyonlarının ayrı alt birimler tarafından yürütülebilmesini sağlayacak şekilde Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”  18/2/2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/9972 sayılı  “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile de Strateji Geliştirme Daire Başkanlıklarının çalışma usul ve esasları düzenlenmiştir. 5436 sayılı kanunla kurulan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızda; bir Başkan, iki Şube Müdürü, üç Mali Hizmetler Uzmanı ve yedi  Memur görev yapmaktadır.

Misyon ve Vizyon

Daire Başkanlığının amacı kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda üniversitemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere mali yönetimimizin yapısını ve işleyişini, bütçemizin hazırlanmasını ve uygulamasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, kesin hesabın çıkarılmasını, raporlanmasını ve mali kontrolün yapılmasını sağlamaktır. Misyonumuz, optimum performans ve maksimum kalite anlayışıyla mali hizmetleri mevzuata uygun,etkin ve verimli bir şekilde yürüterek Üniversitemizin gelişimine en büyük katkıyı sağlamak. Vizyonumuz, çalışkan,yaratıcı ve dinamik kadromuzla hedeflerimiz doğrultusunda güçlü bir teknoloji altyapısı oluşturarak,uluslar arası standartlarda hizmet veren örnek bir Başkanlık olmak.