Hastane English Yeni Site Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

.

.

Devamı

.

.

Devamı

.

.

Devamı

.

.

Devamı

.

.

Devamı

Yönetimin Mesajı

1957 yılında kurulan Atatürk Üniversitesindeki ilk çalışmalar arasında Türkiyat araştırmaları önemli bir yer işgal eder. 1958 yılında Prof. Dr. Mehmet Kaplan’ın  Fen-Edebiyat Fakültesine kurucu dekan olarak atanmasından sonra fakülte bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü açılmış, böylece Türkoloji çalışmaları başlatılmıştır. Kronolojik sıra itibariyle Türkiye’nin üçüncü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Erzurum’da açılması, Atatürk Üniversitesini Türkiyat araştırmalarının önemli merkezlerinden biri haline getirmiştir. Aynı dönemde kurulan Tarih Bölümü de Türkiyat araştırmalarının güçlenmesine katkıda bulunmuştur. Bu sağlam zemin üzerinde 1992 yılında kurulan Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünün yönetmeliğinde enstitünün amacı “Türkiye ve Türkiye sınırları dışındaki Türk dünyasının kültürel, sosyal, edebi, siyasi, tarihi, coğrafi ve iktisadi gelişmelerini incelemek; bu konularla ilgili araştırma ve değerlendirmeler yapmak” biçiminde özetlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda bugüne kadar çok sayıda araştırma yapılmış, bu araştırmalar çeşitli biçimlerde yayına dönüştürülmüştür. Türk Dünyası ile ilgili araştırma projelerinin yanı sıra çeşitli konularda seminer, panel ve konferanslar düzenlenmiştir. 1994 yılında yayın hayatına başlayan Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, uluslararası hakemli dergi statüsünde, tanınırlığı ve taranırlığı her geçen gün biraz daha artmakta ve alanındaki saygın yerini korumaktadır. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 2017 yılından itibaren yürütmeye başladığı yüksek lisans ve doktora programları ve ihtisas kütüphanesi ile Türk Bilimine üst düzeyde ve nitelikli katkı sağlayan bir merkez haline gelmiştir. Türk dünyası ile ilgili kapsamlı araştırma projeleriyle Türk diline, kültürüne ve tarihine ait unsurların akademik yöntemlerle araştırılmasına zemin hazırlanacak, bu konularda araştırma yapmak isteyen araştırmacıları teşvik ve desteklemiş olacaktır.

Tarihçe

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü,11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2809 sayılı kanunun 29. maddesinin değişik e bendi uyarınca kurulmuştur. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 07.10.1993 tarih ve 36/759 sayılı kararıyla Türk Dili ve Edebiyatı ile Türk Tarihi Ana Bilim Dalları kurulmuştur.Enstitü yönetmeliği 1 Mart 1994 tarih ve 21864 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Enstitü tarafından yürütülen araştırma, inceleme, basın-yayın faaliyetleri ve diğer kültürel faaliyetler bu yönetmelik doğrultusunda yapılmaktadır.  Vizyon: Türk dünyasını birleştiren bilimsel, teknolojik, sanatsal ve kültürel ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla proje ve araştırmaları planlayıp koordine etmek, böylece Türk dünyası ile Türkiye Cumhuriyeti arasında sağlam temellere dayalı dostluk, kardeşlik ve işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.
Misyon: Türkiye ve Türk Dünyası ile ilgili siyasi, sosyal ve kültürel yapı ve durumları araştırmak ve incelemek. Geniş bir coğrafyaya yayılan Türk kültürünün dil, edebiyat, tarih, sanat tarihi, musiki gibi unsurlarını araştırıp inceleyerek elde edilen sonuçları bilim dünyası ile paylaşmak. Çeşitli dallarda yapılan çalışmaları, bilimsel yöntem ve yaklaşımlar çerçevesinde gerçekleştirmek.